ZBOŽÍ V AKCI

AKČNÍ CENA 10 405 Kč (421 EUR)
do košíku:
AKČNÍ CENA 9 868 Kč (399 EUR)
do košíku:

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

AKČNÍ CENA 11 090 Kč (449 EUR)
do košíku:
AKČNÍ CENA 10 619 Kč (430 EUR)
do košíku:
AKČNÍ CENA 11 522 Kč (466 EUR)
do košíku:

KONTAKTY

Dewon Technology s.r.o.
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
IČ: 02189062 DIČ: CZ02189062
tel: obchodní oddělení 511110781
napište nám
technická podpora: info@specialniautoradia.cz
zákaznícký servis: servis@specialniautoradia.cz

PRAVIDLA OBCHODU » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky společnosti Dewon Technology s.r.o. platné od 1.ledna.2014

Obchodní podmínky a reklamační řád

stanovující a upřesňující  práva a povinnosti prodávajícího, to znamená společnosti Dewon Technology s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, IČ: 02189062 , vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka   v obchodním rejstříku v oddíle B., vložka 216598 a kupujícího (zákazníka podnikatele a  zákazníka spotřebitele).

Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se veškeré vztahy  občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Pokud je  smluvní stranou zákazník podnikatel, tedy nikoli spotřebitel, řídí se veškeré vztahy platnými obchodními podmínkami.

Prodávající je obchodní společnost  Dewon Technology s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, IČ: 02189062 , vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka   v obchodním rejstříku v oddíle B., vložka 216598., která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná  §419

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele §420

Obchodní podmínky pro kupujícího spotřebitele

Kupní smlouva

Je-li Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy  je nabídka nabízeného zboží dodavatelem na internetových stránkách dodavatele. Kupní smlouva tak vzniká odesláním objednávky Kupujícím který je spotřebitelem v objednávkovém systému dodavatele a následným přijetím objednávky dodavatelem, které dodavatel  potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Na vznik smlouvy toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu včetně dohodnuté ceny  lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě vzniklých zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a v případě spotřebitelů budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně dvou  let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu .

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny
Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.


Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
Prodávající  odevzdá věc Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a stvrzuje, že s obchodními podmínkami souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a na reklamační řád je je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo kdykoliv zrušit objednávku nebo její část po i před uzavřením kupní smlouvy, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží nebo je dodací lhůta nad rámec 30 dnů. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

V případě, že nebude v našich možnostech dodat objednané zboží do dvou  měsíců od doby potvrzení objednávky, vyhrazujeme si právo odstoupení od smlouvy bez jakýchkoli dalších nároků ze strany kupujícího nebo prodávajícího. V případě zaplacené zálohy kupujícím, bude tato záloha kupujícímu vrácena v plné výši neprodleně po uplynutí výše uvedené lhůty.

V případě že zákazník objedná příplatkové volitelné výbavy rádia (DVB-T, WIFI, TMC, volitelná barva atd.) doba dodání se může prodloužit až na 70 dnů od data objednání.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Záruka na jakost.

Prodávající poskytuje záruku na jakost po dobu 6 měsíců.

Práva z vadného plnění neplatí:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit také reklamační řád  prodávajícího.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven pouze po vzájemné domluvě.

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího specialniautoradia@specialniautoradia.cz.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů nese náklady spojené s vrácením zboží spotřebitel.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Provozovatel vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku Kupujícího vůči Provozovateli na vrácení kupní ceny. Provozovatel v takovém případě vrací Kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Vrácené zboží doporučujeme zaslat na adresu   SERVIS PZ , Měnín 39,  664 57  Měnín
kde je zajištěno přebírání vráceného zboží.
V případě zaslání  zboží na adresu sídla společnosti, nemůžeme z provozních důvodů zaručit včasné vyzvednutí a přebrání zboží v dodacím termínu jenž je určen převravní společností.
Osobní předání zboží je možné po vzájemné domluvě.
Rozhodným dnem pro uplatnění vrácení zboží v zákonné lhůte je den převzetí  zboží Prodávajícím.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží  v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Reklamační řád

dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady tedy reklamace.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout v případech :
-platnost záruky je podmíněna odborným uvedením přístroje do provozu, který musí odpovídat platným  normám a bezpečnostním předpisům
-další podmínkou poskytnutí záruky je doklad o zakoupení výrobku
-vady způsobené neodborným uvedením přístroje do provozu /neodborná instalace, která neodpovídá platným normám a bezpečnostním předpisům/, neodbornou obsluhou nebo dodavatelem nezaškolenou osobou a zanedbáním běžné údržby přístroje, nesprávným skladováním
-záruka se dále nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným a neobvyklým používáním přístroje, nebo jeho nadměrným zatěžováním
-záruka se rovněž nevztahuje na opotřebení přístroje způsobené jeho běžným  používáním
-vady způsobené poruchami nebo nedostatky v přívodních médiích, poškození statickou elektřinou, přepětím v elektrické síti.
-vady způsobené vnějšími vlivy, poškození při přepravě,(zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem
-zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce)
-jiná manipulace, živelné události
-mechanickým poškozením výrobku
-vady způsobené zásahem třetí osobou

Vady zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vady zboží

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů (pro kupujícího spotřebitele dle občanského zákoníku)  od jejího vzniku, tedy od následujícího dne po převzetí reklamovaného zboží naší firmou. V případě opravy zboží která vyžaduje náhradní díly jenž jsou dodávány ze zemí mimo EU souhlasí kupující spotřebitel  s prodloužením lhůty k vyřízení reklamace na dobu až 120 dnů ode dne převzetí reklamace.

Ostatní

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Obrázky které jsou prezentovány u výrobků jsou přejímány od výrobce, vyhrazujeme si právo jejich změny nebo možnou úpravu vzhledu. Menu se také může změnit oproti obrazové dokumentaci jelikož některé modely např. disponují FM tunerem některé ne (Volvo, BMW, Audi, Mercedes) vzhled menu se může lišit a některé funkce v menu mohou chybět viz. specifikace u každého produktu.  Obal pro všechny výrobky je univerzální a popisky na obalu nemusí odpovídat přesně danému modelu a je tam vždy uvedeno Optional viz. předchozí text. Vyhrazujeme se právo na tiskové chyby a jejich změny bez předchozího upozornění.
Obrazová dokumentace je univerzální funkce Dual Zone, POP nebo zadní panel se mohou lišit dle modelu MMI, některé modely (verze s Androidem) funkcemi  Dual Zone, POP nejsou vybaveny.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem řeší obecné soudy.
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném
znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o
poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Českáobchodní
inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách  www.coi.cz.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném
znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)


Důležité informace:

OEM rádio je takové rádio, které koresponduje s vozem pro který je určeno, není ORIGINÁLNÍ autorádio a v žádném případě není takto prezentováno a nelze ho za originální zaměnit. Také nikde nejsou LOGA automobilky pro které je autorádio určeno a prodejce se zříká jakékoliv právní a morální zodpovědnosti za případné neoprávněné užívání značek či log automobilek. OEM rádio lze nainstalovat ve voze pro které je určeno. Rádio má kompatibilní konektory a prodejce ručí za funkčnost v rozsahu která je uvedena v popisu daného rádia. V případě vybavení vozu speciálními nebo nadstandardními prvky nelze zaručit plnou kompatibilitu s těmito zařízeními. Funkce které v popisu nejsou uvedeny rádio může podporovat ale samozřejmě to nelze potvrdit a prodejce se zříká zodpovědnosti, že rádio nebude podporovat některé speciální funkce daného modelu vozu.

Obrázky které jsou prezentovány u výrobků jsou přejímány od výrobce, vyhrazujeme si právo jejich změny nebo možnou úpravu vzhledu, vzhled předního panelu se také může lišit ať už použitím materiálu nebo uspořádánám či provedením detailů. Menu se také může změnit oproti obrazové dokumentaci jelikož některé modely např. disponují FM tunerem některé ne (Volvo, BMW, Audi, Mercedes) vzhled menu se může lišit a některé funkce v menu mohou chybět viz. specifikace u každého produktu.  Obal pro všechny výrobky je univerzální a popisky na obalu nemusí odpovídat přesně danému modelu a je tam vždy uvedeno Optional viz. předchozí text. Vyhrazujeme se právo na tiskové chyby a jejich změny bez předchozího upozornění.
Obrazová dokumentace je univerzální funkce Dual Zone, POP nebo zadní panel se mohou lišit dle modelu MMI, některé modely (verze s Androidem) funkcemi  Dual Zone, POP nejsou vybaveny.

Citlivost FM tunerů v DVD autorádiích
DVD autorádio je složité multimediální zařízení, které obsahuje velké množství funkcí, od DVD přehrávače přes TV tuner, bluetooth až po navigační GPS modul. Při tomto množství funkcí již na samotný FM tuner a na jeho citlivost není kladen tak velký důraz, jako tomu bylo v minulosti u klasických autorádií, kde byl příjem FM rádia tou hlavní a stěžejní funkcí. Původní rádio je vždy velmi přebuzené na FM signál, jelikož je to jeho jedinná funkce, vozy mohou být také vybaveny pokovenými skly, vůz má integrovanou FM anténu do skla, stávající střešní anténa na voze není s autorádiem kompatibilní nebo má nedostatečnou citlivost a zisk.

DVB-T tuner speciální úprava je na přání zákazníka a objednává se zaškrtnutím položky DVB-T speciální úprava ANO. Tato placená speciální úprava vyžaduje provedení softwarovérového zásahu do zařízaní u výrobce a je provedena pouze a jen po objednávce zákazníkem, tak aby bylo možné speciální přídavný modul pro systém S100/150/180/200 ovládat přes dotykový dislej a využít všechny jeho funkce. Toto neplatí pro univerzální DVB-T tunery připojený přes CINCH AUX vstup, které jsou samostané settopboxy mají své dálkové ovládání (nelze je ovládat prostřednitvím dotykové obrazovky rádi) a své samostané ovládácí menu a využívají pouze LCD rádia pro zobrazení.

Všechna MMI které máme v nabídce nahrazují originální obyčejná (základní) rádia. Nenahrazují originální navigace nebo multimediální rádia s LCD jelikož zde může být odlišné napojení konektorů a také jiný rámeček kolem rádia. Nemusí fungovat zvuk nebo nemusí fungovat některé námi deklarované funkce (ovládání, tlačítka atd.) a také může být odlišný tvar originálního rádia a originální navigace a potom nelze naši navigaci korektně nainstalovat. Za případné komplikace způsobené záměnou originální navigace  nebo rádia s LCD za naše MMI neneseme odpovědnost. 

U modelů kde se vyměňuje pouze LCD nemusí vždy platit podmínka, že nenahrazuje originální navigaci, naopak zde je podmínka aby byla ve voze originální funkce navigace, v opačném případě nebude LCD fungovat korektně. Jedná se o speciální modely pro BMW, AUDI a Mercedes.

BT modul slouží k přenosu hlasu z telefonu do reproduktorů vozu a využívá vestavěný mikrofon v MMI pro hovor. Ne vždy je u každého modelu podporován přenost telefonního seznamu z telefonu do MMI a také zobrazování telefonních čísel na displeji MMI.

Virtuální CD changer je funkce, která vyžaduje instalaci přídavné paměti do MMI (Flash USB, SD kartu, u některých modelů je nutno ve výrobě nainstalovat další paměťový čip).

Ceny vyčíslené v EUR jsou pouze orientační. Jsou nastaveny dle momentálního kurzu ČNB, rozhodující je cena v korunách. Při zasálání zboží na dobírku na Slovensko může nastat rozdíl mezi přepočtem měny Kč na EUR. Doručované zboží je prostřednictvím slovenské pošty,  ta provede přepočet aktuálního kurzu včetně jejich případných nákladů a od zákazníka vybere dobírku v EUR cena se může lišit směrem nahoru oproti uvedené ceně v EUR na našem webu. Chcete-li zachovat cenu zašlete nám částku bankovním převodem a to v korunách.

Vyřízení záruční reklamace

Reklamované zboží doporučujeme zaslat na adresu našeho smluvního servisu, kde je zajištěno přebírání veškerých zásilek týkajících se reklamovaného zboží a zboží určeného na pozáruční servis a to vzhledem ke skutečnosti, že v sídle společnosti nemůžeme garantovat převzetí zásilky v termínu dodání jenž je určen převravní společností.

smluvní servis:  SERVIS PZ, Měnín 39, 664 57

Osobní předání reklamovaného zboží v záruční době je možno pouze po vzájemné domluvě a to na adrese pobočky nebo sídla společnosti.

Záruční reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. V případě opravy zboží která vyžaduje náhradní díly jenž jsou dodávány ze zemí mimo EU souhlasí kupující spotřebitel  s prodloužením lhůty k vyřízení reklamace na dobu až 120 dnů ode dne převzetí reklamace. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Rozhodným dnem pro uplatnění  reklamace je den převzetí reklamovaného zboží Prodávajícím, nebo jeho smluvním servisem.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

V případě zaslání zboží Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

V případě vrácení kupní ceny nebo její části, bude tato částka vrácena bankovním převodem na účet kupujícího.

Souhlas s obchodními podmínkami

Kupující souhlasí s obchodními podmínkami a tento svobodný  souhlas potvrzuje potvrzením a odesláním internetové objednávky prodávajícímu nebo převzetím zboží.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím (dodavatelem) a kupujícím (odběratelem) od 1.1.2014
Dodavatel si vyhrazuje právo  měnit Obchodní podmínky. Změnu Obchodních podmínek vyhlásí dodavatel na internetových stránkách www.specialniautoradia.cz minimálně jeden měsíc před účinností nových Obchodních podmínek.
Provozovatelem internetového obchodu Specialniautoradia.cz:
Dewon Technology s.r.o. se sídlem v Praze 1, Rybná 716/24, IČ: 02189062, DIČ:CZ02189062

Ochrana osobních údajů
Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje.

Od Vás jako od kupujícího musíme při nákupu požadovat tyto údaje: název firmy nebo jméno a příjmení podnikatele, úplnou fakturační a dodací adresu pokud není totožná s fakturační , telefonické spojení, e-mailovou adresu IČ a případně DIČ
Údaje o Vaší činnosti.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.
Váš souhlas.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@specialniautoradia.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.  Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně nebo pobočce prodávajícího, které jsou uvedeny v kontaktech  prodávajícího na těchto webových stránkách.

Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech uvedených na  webových stránkách. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

Shora uvedené obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Obchodní podmínky dodavatele pro kupujícího podnikatele

Kupní smlouva

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení objednávky  a tím závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem. Zároveň tím dochází k uzavření kupní smlouvy  podle Obchodních podmínek dodavatele.

Dodací podmínky
1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány:

- prostřednictvím České pošty (obchodní balík), nebo jinou doručovací společností

- osobním převzetím po telefonické domluvě

- dodáním dodavatele na náklady dodavatele pokud je to uvedeno v popisu produktu- dodáním dodavatele na náklady kupujícího pokud to kupující požaduje

2. Zboží u kterého je v popisu uvedeno " skladem" bude expedováno do 48 hodin po obdržení objednávky. U zboží které není skladem je termín dodání  od 14 do 60 dní.

3. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad s uvedenou záruční dobou který slouží současně jako  záruční list.

4. Množstevní a akční slevy se nesčítají.

5. U vybraných produktů z našeho e-shopu  může být požadována smluvní záloha.

6. V případě, že nebude v našich možnostech dodat objednané zboží do dvou  měsíců od doby potvrzení objednávky, vyhrazujeme si právo odstoupení od smlouvy bez jakýchkoli dalších nároků ze strany kupujícího nebo prodávajícího. V případě zaplacené zálohy kupujícím, bude tato záloha kupujícímu vrácena v plné výši neprodleně po uplynutí výše uvedené lhůty.

7. V případě že zákazník objedná příplatkové volitelné výbavy rádia (DVB-T, WIFI, TMC, volitelná barva atd.) doba dodání se může prodloužit až na 70 dnů od data objednání.

Možnosti platby
Platba bankovním převodem :

Pokud si zvolíte tento způsob platby můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet 3 způsoby.

1. bankovním převodem z Vašeho účtu (internetbanking, GSM banking)

2. složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky přímo na náš účet

3. odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR

Bankovní spojení :  FIO banka  2600488790/2010 v.s. číslo objednávky

bankovní spojení pro platbu v EUR v SR:  2600488790 / 8330
IBAN:                                               CZ6020100000002600488790
BIC kód/SWIFT:                                  FIOBCZPPXXX

Mezinárodní formát čísla účtu je zaslán po objednávce ze zahraničí e-mailem zákazníkovi spolu s částkou poštovného dle platných tarifů České pošty. Variabilní symbol je zhodný s ID Vaší objednávky, které obdržíte v potvrzovacím emailu. Zaplacené zboží Vám bude připraveno a  po obdržení platby na náš účet bude odesláno.

Dobírka
Zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky. V případě dodání zboží do států EU mimo Českou a Slovenskou republiku je požadována vždy platba předem.

Platba v hotovosti při převzetí zboží
Platba osobně dodaného zboží je vždy provedena v hotovosti při převzetí zboží.

Reklamační řád
Při dodržení pokynů pro instalaci, obsluhu a údržbu ručíme za to, že přístroj bude mít vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami.

Záruční podmínky
Na všechny námi prodávané přístoje poskytujeme záruku 6 měsíců  pokud není ujednáno jinak.
Doba záruky delší než 6 měsíců musí být vyznačena na faktuře nebo dodacím listě.
Záruka se nevztahuje na tzv. provozní servis např.pravidelná údržba.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout v případech :
-platnost záruky je podmíněna odborným uvedením přístroje do provozu, který musí odpovídat platným normám a bezpečnostním předpisům
-další podmínkou poskytnutí záruky je doklad o zakoupení výrobku
-vady způsobené neodborným uvedením přístroje do provozu /neodborná instalace, která neodpovídá platným normám a bezpečnostním předpisům/, neodbornou obsluhou nebo dodavatelem nezaškolenou osobou a zanedbáním běžné údržby přístroje, nesprávným skladováním
-záruka se dále nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným a neobvyklým používáním přístroje, nebo jeho nadměrným zatěžováním
-záruka se rovněž nevztahuje na opotřebení přístroje způsobené jeho běžným  používáním
-vady způsobené poruchami nebo nedostatky v přívodních médiích, poškození statickou elektřinou, přepětím v elektrické síti.
-vady způsobené vnějšími vlivy, poškození při přepravě,(zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem
-zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce)
-jiná manipulace, živelné události
-mechanickým poškozením výrobku
-vady způsobené zásahem třetí osobou

Postup při záruční reklamaci
1. O odeslání reklamovaného nebo vráceného zboží nás informujte písemně nebo e-mailem na servis@specialniautoradia.cz
Reklamované zboží musí být doručené na místo plnění reklamace před vypršením záruční doby. Při
nesplnění bude oznámení z vad považované za opožděné a vada bude posuzována jako nezáruční.
2. Reklamované zboží neprodleně doručte  důkladně zabalené na adresu našeho pověřeného servisu:

SERVIS PZ
Měnín 39
664 57 Měnín

3. Uveďte důvod reklamace, přiložte kopii dokladu o koupi a telefonní kontakt.

4. Na balík čitelně vyznačte kód reklamace jenž obdržíte na základě oznámení reklamace podle odst.1. Zásilka bez přiděleného kódu nemusí být servisním střediskem přijata.

5. Zboží na reklamaci musí být kompletní včetně přípojných kabelů a veškerého příslušenství, pokud nebude dohodnuto jinak.

6. Osobní doručení reklamovaného zboží, nebo provedení servisu v prostorách reklamujícího je možný pouze po vzájemné domluvě s prodávajícím nebo se zástupcem pověřeného servisu.

7. V případě  výjezdu servisního technika a provedení opravy v místě podnikání kupujícího budou účtovány cestovní náklady podle našeho ceníku.

8. Odběratel si vyzvedává vyreklamované zboží na adrese servisu na který je dodal. Pokud kupující požaduje zaslat vyreklamované zboží zpět na svou adresu, uhradí formou dobírky poštovné ve výši zasílacích nákladů.

9. Rozhodujícím datem pro uplatnění reklamace je považován den převzetí reklamovaného zboží pověřeným servisem, nebo prodávajícím.

10. Zakoupené zboží lze vrátit pouze po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.

11. Záruční doba pro Kupujícího podnikatele, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba 6 měsíců.

12.Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, v případě pokud je reklamované zboží ze země původu mimo EU, bude doba prodloužena až na 120 dnů  od jejího vzniku, tedy od následujícího dne po převzetí reklamovaného zboží naší firmou.

13.V případě pozáruční opravy je servisem poskytována  záruka na vyměněnou součástku po dobu 30 dnů od převzetí opraveného přístroje.Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech bez jakýchkoli dalších nároků:

1) zboží se již nevyrábí nebo nedodává

2) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:
V případě prodávajícím akceptovaného  odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího uhradí kupující prodávajícímu všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy včetně nákladů za používání přístroje, amortizace přístroje a náklady spojené s uvedením použitého přístroje pro další prodej.
Při odstoupení od kupní smlouvy před dodáním objednaného zboží, již připraveného k expedici k zákazníkovi, nebo v případě  nepřevzetí již odeslaného zboží zásilkovou službou, je prodávající oprávněn požadovat  smluvní pokutu ve výši až 50% z ceny objednaného zboží a úhradu veškerých nákladů spojených s expedicí a zasláním zboží kupujícímu.

Odpovědnost za vady zboží :
1. Vady zboží je kupující povinen prodávajícímu důvěryhodným způsobem prokázat.
2. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu prohlédnout zakoupené zboží po jeho dodání do místa určení. Vady zjistitelné při prohlídce zboží je kupující povinen zaznamenat do reklamačního,nákladního nebo dodacího listu přepravce a písemně oznámit prodávajícímu nejpozději do 7 kalendářních dnů od provedení prohlídky. Prodávající nenese odpovědnost za později oznámené vady.
3. Prodávající sdělí do 30 pracovních dnů od obdržení oznámení kupujícího o zjištěných vadách zakoupeného zboží návrh dalšího postupu řešení reklamace nebo reklamaci odmítne. I po této lhůtě je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout, pokud se prokáže jako neoprávněná.
4. Je-li prodávajícím písemně reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání chybějícího nebo vadného zboží nebo slevu z kupní ceny. Odstoupit od smlouvy může kupující pouze v tom případě, že dodáním vadného zboží byla kupní smlouva porušena podstatným způsobem. Právo odstoupit od smlouvy však nevzniká, pokud kupující není schopen vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel.
5. V případě dodání náhradního zboží nebo v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém je od prodávajícího převzal. Kupující není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího vrátit zboží prodávajícímu před skončením reklamačního řízení.
6. Poruší-li kupující svojí povinnost k včasné prohlídce dodaného zboží nebo k oznámení vad prodávajícímu dle těchto všeobecných obchodních podmínek, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout a práva kupujícího z odpovědnosti za vady v takovém případě nevznikají.
7. Odstoupení od kupní smlouvy
7.1. Prodávající a kupující jsou oprávněni odstoupit od kupní smlouvy kromě jiných případů stanovených těmito všeobecnými obchodními podmínkami, pokud se druhá smluvní strana dopustí podstatného porušení povinností vyplývajících pro ni z kupní smlouvy. Za podstatné porušení smluvních povinností se považují následující:
a) prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo jakýchkoli částek splatných dle kupní smlouvy nebo těchto všeobecných obchodních podmínek delším než 7 dnů.
b) dodání zboží kupujícímu u kterého se projeví neodstranitelné vady do 7 dnů ode dne převzetí zboží.
7.2. Odstoupení od kupní smlouvy je účinné doručením písemného oznámení smluvní strany odstupující od kupní smlouvy druhé smluvní straně. Vzniknou-li mezi stranami pochybnosti o dni doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, považuje se za den doručení třetí den po odeslání oznámení. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být důvod odstoupení konkrétně uveden.
7.3. Odstoupením od kupní smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z kupní smlouvy, s výjimkou práva na náhradu škody a na zaplacení smluvní pokuty a ustanovení kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek, které se týkají volby práva, řešení sporů mezi stranami a úpravy práv a povinností stran pro případ ukončení kupní smlouvy.
8. Kupující a prodávající se dohodli, že délka doby určená na odstranění vad u reklamovaného zboží v rámci záruky je stanovena prodávajícím a je limitována dobou, která je nezbytně nutná na odstranění vad.

Důležité informace:
Obrázky které jsou prezentovány u výrobků jsou přejímány od výrobce, vyhrazujeme si právo jejich změny nebo možnou úpravu vzhledu vzhled předního panelu se také může lišit ať už použitím materiálu nebo uspořádánám či provedením detailů. Menu se také může změnit oproti obrazové dokumentaci jelikož některé modely např. disponují FM tunerem některé ne (Volvo, BMW, Audi, Mercedes) vzhled menu se může lišit a některé funkce v menu mohou chybět viz. specifikace u každého produktu.  Obal pro všechny výrobky je univerzální a popisky na obalu nemusí odpovídat přesně danému modelu a je tam vždy uvedeno Optional viz. předchozí text. Vyhrazujeme se právo na tiskové chyby a jejich změny bez předchozího upozornění.
Obrazová dokumentace je univerzální funkce Dual Zone, POP nebo zadní panel se mohou lišit dle modelu MMI, některé modely (verze s Androidem) funkcemi  Dual Zone, POP nejsou vybaveny.

OEM rádio je takové rádio, které koresponduje s vozem pro který je určeno, není ORIGINÁLNÍ autorádio a v žádném případě není takto prezentováno a nelze ho za originální zaměnit. Také nikde nejsou LOGA automobilky pro které je autorádio určeno a prodejce se zříká jakékoliv právní a morální zodpovědnosti za případné neoprávněné užívání značek či log automobilek. OEM rádio lze nainstalovat ve voze pro které je určeno. Rádio má kompatibilní konektory a prodejce ručí za funkčnost v rozsahu která je uvedena v popisu daného rádia. V případě vybavení vozu speciálními nebo nadstandardními prvky nelze zaručit plnou kompatibilitu s těmito zařízeními. Funkce které v popisu nejsou uvedeny rádio může podporovat ale samozřejmě to nelze potvrdit a prodejce se zříká zodpovědnosti, že rádio nebude podporovat některé speciální funkce daného modelu vozu.

Citlivost FM tunerů v DVD autorádiích
DVD autorádio je složité multimediální zařízení, které obsahuje velké množství funkcí, od DVD přehrávače přes TV tuner, bluetooth až po navigační GPS modul. Při tomto množství funkcí již na samotný FM tuner a na jeho citlivost není kladen tak velký důraz, jako tomu bylo v minulosti u klasických autorádií, kde byl příjem FM rádia tou hlavní a stěžejní funkcí. Původní rádio je vždy velmi přebuzené na FM signál, jelikož je to jeho jedinná funkce, vozy mohou být také vybaveny pokovenými skly, vůz má integrovanou FM anténu do skla, stávající střešní anténa na voze není s autorádiem kompatibilní nebo má nedostatečnou citlivost a zisk.

DVB-T tuner speciální úprava je na přání zákazníka a objednává se zaškrtnutím položky DVB-T speciální úprava ANO. Tato placená speciální úprava vyžaduje provedení softwérového zásahu do zařízaní u výrobce a je provedena pouze a jen po objednávce zákazníkem, tak aby bylo možné speciální přídavný modul pro systém S100/150/180/200 ovládat přes dotykový dislej a využít všechny jeho funkce. Toto neplatí pro univerzální DVB-T tunery připojený přes CINCH AUX vstup, které jsou samostané settopboxy mají své dálkové ovládání (nelze je ovládat prostřednitvím dotykové obrazovky rádi) a své samostané ovládácí menu a využívají pouze LCD rádia pro zobrazení.

Všechna MMI které máme v nabídce nahrazují originální obyčejná (základní) rádia. Nenahrazují originální navigace nebo multimediální rádia s LCD jelikož zde může být odlišné napojení konektorů a také jiný rámeček kolem rádia. Nemusí fungovat zvuk nebo nemusí fungovat některé námi deklarované funkce (ovládání, tlačítka atd.) a také může být odlišný tvar originálního rádia a originální navigace a potom nelze naši navigaci korektně nainstalovat. Za případné komplikace způsobené záměnou originální navigace  nebo rádia s LCD za naše MMI neneseme odpovědnost.

U modelů kde se vyměňuje pouze LCD nemusí vždy platit podmínka, že nenahrazuje originální navigaci, naopak zde je podmínka aby byla ve voze originální funkce navigace, v opačném případě nebude LCD fungovat korektně. Jedná se o speciální modely pro BMW, AUDI a Mercedes.


BT modul slouží k přenosu hlasu z telefonu do reproduktorů vozu a využívá vestavěný mikrofon v MMI pro hovor. Ne vždy je u každého modelu podporován přenost telefonního seznamu z telefonu do MMI a také zobrazování telefonních čísel na displeji MMI.

Virtuální CD changer je funkce, která vyžaduje instalaci přídavné paměti do MMI (Flash USB, SD kartu, u některých modelů je nutno ve výrobě nainstalovat další paměťový čip).

Návody k používání jsou k přístrojům dodávány v anglickém jazyce pokud není uvedeno jinak.


Rozhodčí doložka platná pro kupujícího podnikatele:
Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z této smlouvy, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen spory), budou rozhodovány v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů jediným rozhodcem Mgr. Tomášem Baulovičem, korespondenční a doručovací adresa: Galaktická 12, Košice, 040 12, Slovensko.V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez nařízení ústního jednání, na základě listinných důkazů předložených stranami, dle zásad spravedlnosti. Rozhodce je oprávněn ústní jednání kdykoliv nařídit. Dále se smluvní strany dohodly, že rozhodci bude uhrazen poplatek za rozhodčí řízení ve výši 2,5% z hodnoty sporu, minimálně však 2.500,- Kč. Rozhodce zašle žalobu s výzvou k vyjádření žalovanému, který je povinen se vyjádřit do 7 dnů od doručení výzvy a spolu s vyjádřením předložit důkazy na podporu svých tvrzení. Nevyjádří - li se žalovaný do 7 kalendářních dnů ode dne doručení žaloby, mohou být skutečnosti uvedené v žalobě považovány za nesporné. Dále se smluvní strany dohodly, že doručování veškerých písemností v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se řídí příslušnými ustanoveními o.s.ř. a v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů a doručování veškerých písemností se provádí na adresu bydliště/sídla, místa podnikaní smluvních stran, jak je uvedeno v záhlaví  kupní smlouvy (faktury) v kolonce dodavatel/odběratel. V  případě jakékoliv změny doručovací adresy je smluvní strana, u které změna nastala, povinna oznámit druhé smluvní straně změnu své doručovací adresy prokazatelným způsobem, jinak na takovou změnu nemusí být brán při doručování zřetel a doručení tak může být účinně provedeno odesláním písemností na doručovací adresu. Rozhodčí nález je konečný a nemusí být odůvodněn. Nepodaří – li se rozhodci účinně doručit straně jakoukoli písemnost v rozhodčím řízení na adresu strany uvedenou v záhlaví  kupní smlouvy (faktura)v kolonce dodavatel/odběratel, kterou si strany současně určují jako adresu pro doručování písemností v rozhodčím řízení, či jinou adresu pro doručování, kterou strana rozhodci předtím písemně sdělila, ustanoví rozhodce bez dalšího takové straně opatrovníka. Pravomocný rozhodčí nález je soudně vymahatelný.
Kupující s touto rozhodčí doložkou v jejím plném znění souhlasí a svůj souhlas potvrzuje odesláním objednávky.

Souhlas s obchodními podmínkami

Kupující souhlasí s obchodními podmínkami a tento svobodný  souhlas potvrzuje potvrzením a odesláním internetové objednávky prodávajícímu nebo převzetím zboží. Zároveň tím dochází k uzavření kupní smlouvy podle Obchodních podmínek dodavatele.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím (dodavatelem) a kupujícím (odběratelem) od 1.1.2014
Dodavatel si vyhrazuje právo  měnit Obchodní podmínky. Změnu Obchodních podmínek vyhlásí dodavatel na internetových stránkách www.specialniautoradia.cz minimálně jeden měsíc před účinností nových Obchodních podmínek.
Provozovatelem internetového obchodu Specialniautoradia.cz:
Dewon Technology s.r.o. se sídlem v Praze 1, Rybná 716/24, IČ: 02189062, DIČ:CZ02189062

Ochrana osobních údajů
Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje.

Od Vás jako od kupujícího musíme při nákupu požadovat tyto údaje: název firmy nebo jméno a příjmení podnikatele, úplnou fakturační a dodací adresu pokud není totožná s fakturační , telefonické spojení, e-mailovou adresu IČ a případně DIČ
Údaje o Vaší činnosti.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.
Váš souhlas.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@specialniautoradia.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.  Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně nebo pobočce prodávajícího, které jsou uvedeny v kontaktech  prodávajícího na těchto webových stránkách.

Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech uvedených na  webových stránkách. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

Shora uvedené obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.